Terug

Nieuw Learning Management Systeem-pagina live

Nieuw Learning Management Systeem-pagina live

De aanbesteding voor het nieuwe Learning Management Systeem (LMS) van de UU verloopt volgens planning. Naar verwachting wordt de aanbesteding eind april 2024 afgerond en volgt een pilotfase in collegejaar 2024-2025 en een livegang voor de hele UU bij de start van collegejaar 2025-2026.  

Om alle betrokkenen te informeren over de voortgang van het project, de impact op docenten, studenten en ondersteunende medewerkers, welke ondersteuning geboden wordt en nog veel meer, is de UU intranetpagina Nieuw Learning Management Systeem live gezet (Solis-id vereist). Hierop vind je ook de globale planning, algemene informatie over het project, antwoord op de meest gestelde vragen en de laatste ontwikkelingen.

Een nieuw LMS heeft impact op het onderwijs. Het vraagt een grote inspanning van de onderwijsorganisatie om een nieuw systeem te leren kennen, goed in te richten, leermaterialen over te zetten en cursussen opnieuw op te bouwen. Uiteraard wordt gezorgd voor goede training, begeleiding en ondersteuning (o.a. bij het overzetten van leermaterialen) om zo soepel mogelijk over te stappen. Tegelijkertijd biedt het toekomstige LMS ook veel kansen: hogere gebruiksvriendelijkheid, nieuwe functionaliteiten en een beter en moderner systeem. 

Veel aanmeldingen voor gebruikerstesten

Dat de betrokkenheid bij het Nieuwe LMS groot is blijkt wel uit het hoge aantal aanmeldingen vanuit de faculteiten voor de gebruikerstesten. Hiervoor hebben we vorige maand een oproep gedaan. Maar liefst 40 docenten, 54 studenten en 25 key-users hebben zich aangemeld om in januari 2024 de verschillende LMS’en te beoordelen op gebruiksvriendelijkheid: veel meer dan het benodigde aantal testers. De geselecteerde testers, die door de faculteiten worden bepaald, ontvangen binnenkort een uitnodigingen en agenda-reservering. De overige aanmelders komen op de reservelijst.

Waarom krijgt de UU een Nieuw LMS?

De UU krijgt een nieuw Learning Management Systeem (LMS). De overeenkomst met de leverancier van Blackboard loopt in 2025 af en de huidige versie van Blackboard, die de UU nu gebruikt, is verouderd. Daarom start de UU een Europese aanbestedingsprocedure om tot een opvolger van het huidige Blackboard te komen. Om te komen tot een nieuw LMS gaan we niet over een nacht ijs. Er wordt een zorgvuldig traject doorlopen, waarin wensen en eisen van de gebruikers een cruciale rol spelen. We kiezen uiteindelijk voor de leverancier die het beste voldoet aan onze wensen en eisen.

------------------------------------------------------------------------

New Learning Management System page live

The tender for UU's new Learning Management System (LMS) is progressing on schedule. The tender is expected to be finalised by the end of April 2024, followed by a pilot phase in the 2024-2025 academic year and a UU-wide go live at the start of the 2025-2026 academic year. 

To inform all stakeholders about the progress of the project, the impact on lecturers, students and support staff, what support will be offered and much more, the UU intranet page New Learning Management Systeem has gone live (Solis-id required). Here you will also find the global schedule, general information about the project, answers to the most frequently asked questions and the latest developments.

A new LMS has an impact on education. It requires a lot of effort from the educational organisation to get to know a new system, set it up properly, transfer learning materials and rebuild courses. Naturally, proper training, guidance and support (e.g. in transferring learning materials) are provided to make the transition as smooth as possible. At the same time, the future LMS also offers many opportunities: higher user-friendliness, new functionalities and a better and more modern system.

Many registrations for user tests

The high level of commitment to the New LMS is demonstrated by the high number of applications from the faculties for the user tests. We made an appeal for these last month. No fewer than 40 lecturers, 54 students and 25 key-users signed up to assess the various LMSs for user-friendliness in January 2024: far more than the required number of testers. The selected testers, determined by the faculties, will soon receive invitations and calendar reservations. The remaining applicants will be put on the reserve list.

Why is UU getting a New LMS?

UU is getting a new Learning Management System (LMS). The agreement with the supplier of Blackboard expires in 2025 and the current version of Blackboard, which the UU currently uses, is outdated. Therefore, UU is launching a European tender procedure to come up with a successor to the current Blackboard. In order to come up with a new LMS, we will not rush. A careful process is followed, in which the users' wishes and requirements play a crucial role. We ultimately choose the supplier that best meets our wishes and requirements.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet